Súhlas so spracovaním osobných údajov pre newsletter

  1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti fiori, s.r.o., (ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby v súlade s nariadením GDPR ( Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“ – General Data Protection Regulation) v spojení so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách spracovávala e-mailovú adresu.
  2. E-mailová adresa bude spracovaná s cieľom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznamov.
  3. Súhlas na spracovanie udeľujete na dobu neurčitú, a to s cieľom zasielania obchodných oznamov.
  4. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení. Späťvzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania obchodných oznamov.
  5. Máte právo kedykoľvek vyžadovať:
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – Prevádzkovateľ výmaz urobí, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti, výmaz však spôsobí zastavenie zasielania obchodných oznamov,
  • požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov
  • na prenosnosť osobných údajov
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov.